Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering på Hälsoplanetens förskola

I vår verksamhet finns alltid möjlighet till förbättring. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och kunna arbeta förebyggande. Tydliga rutiner ger barn, föräldrar och personal information om hur deras synpunkter och klagomål hanteras. Enligt skollagens 4:e kapitel, §8 ska huvudman för förskola ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
För att kunna vidareutveckla verksamheten på Hälsoplanetens Förskola är det viktigt för oss att fånga upp klagomål och se till att de kommer till förskolechefens kännedom för utredning och beslutande av åtgärder.
Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt
barns utbildning, framför det till förskolechef Linda Olsson på Hälsoplanetens förskola eller till annan pedagog.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Syfte
Syftet med rutiner för synpunkter och klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom förskolan, samt att identifiera nya och icke tillgodosedda behov hos familjerna.

Definition
En synpunkt är ett uttalande från person utanför organisationen gällande förväntningar som inte har uppfyllts (negativt) alternativt har överträffats (positivt). Ett klagomål är alltid en synpunkt av negativ karaktär. Endast negativa synpunkter/klagomål behöver handläggas medan positiva synpunkter bör tas tillvara som goda exempel. Synpunkter och klagomål kan vara av rent allmän art eller rikta sig mot en eller flera konkreta händelser eller situationer.

Handläggning
Synpunkter eller klagomål som framförs till personalen ska alltid vidarebefordras till förskolechefen. Förskolechefen ansvarar för att en utredning görs. Eventuella åtgärder ska vidtas i samarbete med klagande och berörd personal. Förskolechefen är ansvarig för att beslutande åtgärder fullföljs och att detta dokumenteras. För anmälan, utredning och dokumentation används blanketten ”Klagomål” som arkiveras av förskolechefen.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall förskolechefen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål
vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Ladda ner blankett för klagomål här