Pedagogik

Hälsoplanetens pedagogik är Reggio Emilia-inspirerad.
Denna pedagogik kommer ursprungligen från Italien och utgår från att barn vill veta och att de skapar sin egen kunskap. Barnet ses som forskare som kommunicerar med sin omgivning. En stimulerande miljö är viktig för att barnet ska utvecklas individuellt och i samspel med andra.

Den vuxne är medforskare och utmanare. På så sätt ska barnen få redskap att hantera och möta den komplexa värld vi lever i.
Att arbeta kring olika teman, tex bilden och dansen, två av de hundra språken, har stor betydelse i pedagogiken. Det är barnen som bestämmer (genom sitt intresse)vilket tema vi har och vi har arbetat bl a med sagor samt olika superhjältar.
Miljön barnet vistas i används som ett pedagogiskt redskap som ska stimulera och inspirera barnen och uppmuntra dem till att söka kunskap. Barnets arbete dokumenteras för att pedagogen, föräldern och barnet ska kunna se en utveckling i arbetet.

Vi jobbar bland annat med Äventyrspedagogik som pedagogiskt redskap. Vi är utbildade äventyrspedagoger som utifrån äventyren vi gör jobbar med de olika delarna ur förskolans läroplan.

Vi är även en Grön-flagg certifierad förskola och jobbar medvetet med barnen runt frågor och med olika teman som rör vår miljö.

En annan rolig del i vår verksamhet är Les Mills barndans-program ”Born to move” som vi har i två olika grupper utefter ålder på förskolan för att främja barnens rörelseglädje till musik.